Newsletter

Na jakém principu je založeno měření na přístroji InBody 230

Naše služby » Analýza složení těla » Na jakém principu je založeno měření na přístroji InBody 230

Se stále se zvyšující životní úrovní se také v poslední době zvyšuje pozornost kvalitě života. Zejména obezita je zdravotní problém, kterému se v masmédiích dostává větší pozornosti než dříve. Stále více a více lidí si uvědomuje, že v obezitě jsou kořeny obvyklých problémů a proto se v souvislosti obezitou zvyšuje zájem o její léčení.

Středem hnutí boje proti obezitě je analyzátor složení těla – přístroj InBody

Až donedávna většina lidí věřila, že obezitě se dá zabránit jednoduchou ztrátou určitého počtu kilogramů tělesné váhy. S vývojem přístroje InBody určila společnost Biospace podmínky, kterými definuje „tělesnou váhu“, „složení těla“ a „tělesný tuk“. Dala je ve známost a rozšířila vědomosti o tom, že prevence obezity závisí na redukci a kontrole tělesného tuku. Průkopnické aktivity společnosti Biospace v této oblasti jsou zřejmé ze štítku „Testu InBody“, obecně dané analýzy těla, která se v poslední době těší stále větší oblibě.

Přístroj InBody, který vyrábí společnost Biospace, je první přístroj na světě určený pro analýzu složení těla, používající metodu osmibodových dotykových elektrod. Potom co tento výrobek vyznačující se vysokou kvalitou a přesností dostal ve Spojených státech oficiální schválení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a schválení úřadů v dalších zemích, jako je Japonsko, byl zcela legalizován.

Jedinečným provedením přístroje, které ohledně stanovení diagnózy obezity nemá na domácím trhu srovnání, upevnila společnost Biospace své postavení profesionálního výrobce lékařských zařízení. Plány do budoucnosti s sebou nesou trvalý vývoj a rozšíření společnosti do postavení profesionální organizace pro péči o zdraví.

Společnost konkrétně usiluje o dosažení vyšší konkurenceschopnosti, která jí umožní dosáhnout úspěchu na vyspělých trzích světa, jako je trh Spojených států, Japonska a Evropy.

1. Použití multi frekvenční technologie pro samostatné měření nitrobuněčné a mimobuněčné vody

Problém s konvenční BIA při jednotlivé nízké frekvenci je ten, že se musí odhadnout množství nitrobuněčné vody, protože nízká frekvence nedokáže projít přes plazmovou membránu a změřit nitrobuněčnou vodu. Dvojvrstvá buněčná membrána rozděluje tělesné buňky na nitrobuněčnou a mimobuněčnou vodu. Nitrobuněčná a mimobuněčná voda je ve zdravém těle proporcionální. Nevyvážené rozdělení tekutiny v těle se ale vyskytuje u těch lidí, kteří jsou postarší, nebo trpí obezitou, nebo geriatrickými nemocemi a to opravdu existují lidé, kteří potřebují analyzovat složení svého těla. Mimobuněčná voda se měří nízkofrekvenčními proudy (pod 50 kHz) a nitrobuněčná voda se měří vysokofrekvenčními proudy (nad 200 kHz).

Současné zařízení BIA akceptuje tento standard 3:2 intra- pro mimobuněčnou vodu a předpokládá, že každý tomuto standardu vyhovuje. Je ale důležité znát přesné hodnoty nitrobuněčné a mimobuněčné vody, protože každý spadá do tohoto normálního rozsahu. Tento empirický odhad, užívaný u ostatních zařízení BIA omezuje přesnost výsledků, protože poskytuje zobecněné hodnoty vody, které mohou kolísat u všech testovaných hodnotových komponent. Technologie BIA je založena na vodivosti tkáně a na jejím odporu. Při měření dílčího množství vody v těle namísto celkové tělesné vody jsou výsledky spolehlivé jen částečně.

InBody je unikátní zařízení a je to jeden z analyzátorů bioelektrické impedance měřící tělesnou vodu, který je na trhu. Násobné frekvence také poskytují množství hodnot impedancí, oproti pouze jediné impedanci. Použití násobných proudů zajišťuje přesnost vyčítání impedance. To je při použití technologie BIA to nejdůležitější.

2. Segmentové měření  – zvýšená přesnost při tvorbě impedance pro každý rozdílný segment (4 končetiny a trup)

Segmentové měření je technologie, kde tělo představuje pět válců – čtyři končetiny a trup a kde impedance těchto částí je měřena samostatně. Analýza segmentového složení těla poskytuje segmentové měření tělesné vody a beztukové tkáně. Dále, tato analýza je vysoce přesná, protože měřená hodnota konkrétní části těla neovlivňuje ostatní segmenty. Je tomu tak proto, že konvenčním analyzátorům složení těla chybí přesnost měření tělesného tuku a také nemohou zjistit jaký je přesný tvar těla pacienta. To vyžaduje empirické vztahy pro nepřesně měřené hodnoty. Aby se zajistila přesnost impedance trupu, je nezbytné vyvinout přesné technologie měření. Přesné měření trupu poskytované přístrojem InBody zvyšuje přesnost analýzy tělesného složení.

Pokud se měří tělesná vody použitím jednoduché hodnoty impedance, za předpokladu, že tělo je jednoduchý válec, poskytuje takový postup vysokou pravděpodobnost chybného výsledku. Rozdělení tělesné hmoty a charakteristiky metabolismu se liší u nohou a trupu a nelze je zjistit pomocí jednoduché frekvence, protože takové měření je zatíženo výskytem chyby. Přístroj InBody rozděluje tělo do pěti různých válců s ohledem na ruce, nohy a trup a počítá impedanci každé této části.

Protože může analyzátor měřit naše tělo segmentově, stejné měření přesnosti nemohou zaznamenat všechny analyzátory. Lidské tělo si můžeme představit jako pět trubic: dvě nohy, dvě ruce a jeden trup. Existuje mnoho faktorů, které impedanci lidského těla ovlivní. Zatímco trup tvoří největší část těla, ukazatel jeho impedance je nejnižší kolem hodnoty 20 – 25 ohmů. Je to dáno tím, že má největší šířku tělesných částí. V případě rukou, jejichž hodnota impedance je asi 300 ohmů, lze považovat 2–3– ohmy za malou chybu. Z trupu ale 2–3 ohmy můžeme považovat za podstatnou chybu, mající vliv na test trupu a je proto nezbytné vyvinout technologii přesného měření. Přesné měření jako takové provedené přístrojem InBody může přispět ke zvýšení přesnosti analýzy složení těla.

3. Osmibodové dotykové elektrody – zvýšená přesnost a reprodukovatelnost pomocí pevných měřících míst proudu a napětí.

Použití osmi dotykových elektrod namísto standardních čtyř elektrod dává přístroji InBody schopnost měřit tělo segmentově, namísto předpokladu, že tělo je samostatný válec. Přístroj InBody používá překrývané proudy pro izolování specifických částí těla a určuje jejich beztukovou tělesnou hmotu nezávisle na ostatní hmotě. Jiné analyzátory měří pouze část těla a převádí výsledky celého těla do obecné hodnoty.

Použití menšího počtu elektrod vede k menší přesnosti a vyžaduje použití vnějších proměnných, které analýzu umožní. Jak vidíte, proud u jiných konvenčních metod BIA necestuje celým tělem, a proto takovému měření chybí přesnost. Při použití menšího množství elektrod se tvoří méně přesné a méně reprodukovatelné výsledky. Tyto přístroje jsou citlivější na kolísání vody v těle a spoléhají se více na empirické údaje.

Tyto osmibodové elektrody jsou klíčovou komponentou v procesu získávání přesných reprodukovatelných výsledků. Elektrody jsou strategicky umístěny tak, že proud, který je emitován má stejné startovací a koncové body pokaždé, kdy je jednotlivec testován. Ručně umístěné elektrody jsou předmětem lidské chyby a nemusí mít pokaždé stejné body vstupu. Reprodukovatelnost je nezbytná pro vyhodnocení přesného složení těla a společnost Biospace patentovala osmibodové dotykové elektrody vylučují jakékoliv obavy z chyby spojené s délkou proudu a hodnotou impedance. Legalizace potvrdila, že použití čtyřpólových elektrod je nejefektivnějším způsobem měření analýzy složení těla použitém u zařízení BIA.

Použití dvou elektrod na každé ruce a noze zaručuje stejný bod vstupu a výstupu, kdykoliv je osoba měřena. Ručně přiložené elektrody nemusí být přiloženy pokaždé správně. Se zapuštěnými elektrodami začíná proud v prstech nebo špičkách a setkává se vždy ve stejném místě. To zaručuje stejnou délku proudu v každém následném měření. Tato charakteristika je u technologie Biospace ojedinělá.

4. Žádné statistické odhady u analýzy složení těla – není nutné používat empirické odhady. Pohlaví a věk výsledky neovlivňují.

U konvenční BIA jsou výsledky zkresleny statistikou, založenou na osobních údajích, jako je věk, pohlaví typ těla atd. Konvenční přístroje BIA měří složení těla pouze částečně a zbytek je stanoven statisticky. Ačkoliv dávají mnoha lidem odpovídajícím normě přiměřené výsledky, jejich přesnost je velmi nízká u dětí, starších lidí, pacientů a atletů. Technologie DSM-BIA přístroje InBody překonává omezení, která má konvenční metoda BIA. Přesně vyhodnocuje nitrobuněčnou vodu použitím násobných frekvencí a měřeními bioimpedance trupu, stejně jako u zbytku těla. Přístroj InBody používá skutečná měření a dosahuje přesných výsledků bez ohledu na empirické odhady.

Empirický odhad se vztahuje k aplikaci proměnných ze vstupů osobních údajů, jako je pohlaví, věk a tělesný typ jak u atletů, tak u průměrných lidí. Když se například provádí analýza složení u ženského těla, lze hmotu tělesného tuku ženy odhadnout na základě empirické skutečnosti, že ženy mají obvykle více tělesního tuku, než muži. Empirický odhad pro revizi nepřesného stanovení výsledku se týká těch proměnných, které mohou ovlivnit výsledek analýzy složení těla. Jestliže osoba nepatří do průměrné skupiny, potom empirický odhad produkuje chybu. Přístroje používající empirické odhady nemohou odrážet přesné změny složení těla u pacientů, nebo diferencovat mezi složením těla u různých skupin, které se účastní výzkumu.

Konvenční analyzátory složení těla potřebují empirické údaje pro překonání špatně stanovené přesnosti a pro reprodukovatelnost výsledků. To způsobuje necitlivé měření a vyskytují se potíže při určování změn složení těla. Pokud jde o klinické využití analyzátoru složení těla, citlivost je jeden z nejdůležitějších částí zadání. Údaje jsou získávány spíše odhadem, než skutečným měřením. Empirický odhad bude produkovat chyby u každého individuálního typu těla spíše než u standardního typu. Kvůli tomu jsou konvenční analyzátory složení těla zatíženy podstatným stupněm chyby u jednotlivců s extrémní obezitou, nebo s nemocných, u dětí a u starších lidí.